Bezpečnost práce a požární ochrana v mikropodnicích

Podle Doporučení Komise č.  2003/361/ES 2003 jsou mikropodniky firmy, které mají méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční suma nepřesahují 2 miliony EUR.

V České republice je přibližně 950 000 mikropodniků (96% všech firem), které zaměstnávají více než 1,1 miliónu pracovníků, tedy asi 32 % všech pracovníků v ČR. Jejich význam pro české hospodářství je tak poměrně velký.

V oblasti snižování rizik, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany je situace v těchto mikropodnicích v globálním pohledu významně horší než ve středních a velkých firmách. Je to způsobeno mnoha pochopitelnými a známými faktory, mezi něž patří například menší množství finančních zdrojů, nedostatek času, energie a lidí na úkoly, které nejsou považovány za klíčové, neinformovanost nebo naopak matoucí informace.

Naopak pro organizace dodávající služby podporující řádnou bezpečnost a ochranu zdraví je obtížné mikropodniky přímo oslovit, dodávat služby za přijatelnou cenu vzhledem k jejich vzdálenosti a objemu práce.

business-team-working-in-an-office-zmensene Bezpečnost práce a požární ochrana v mikropodnicích

Jako vhodné koncepční řešení se jeví využít pomoci některé ze sdružení malých podnikatelů (např. Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR) pro projekt, který by za přijatelných finančních podmínek koncepčně řešil oslovení, pomoc a vzdělávání vedení mikropodniků v oblasti řízení rizik.

I když odečteme množství mikropodniků, jejichž podnikání nepřináší prakticky žádná významná rizika, stále v této skupině firem zůstává ohromný prostor pro snižování rizik a tedy i tržní potenciál pro služby v oblasti BOZP. Zvláště v oborech s vysokou mírou rizik (stavebnictví, manipulace s materiálem apod.).

Přidat komentář