Jak správně očíslovat a označit podlaží v hotelu či penzionu?

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

§ 17 Stavba ubytovacího zařízení

(4) Schodiště ve stavbách pro ubytování s třemi a více nadzemními podlažími nebo s třemi a více podzemními podlažími musí být označeno u vstupu do každého podlaží. Označení se skládá z pořadového čísla nadzemního podlaží doplněného písmeny „NP“ nebo podzemního podlaží doplněného písmeny „PP“.

Poznámka: Obdobně jsou stanoveny požadavky na označení podlaží ve stavbě zdravotnického zařízení a zařízení sociální péče (podrobněji viz § 18) a ve stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem (podrobněji viz § 19).

Komentář: Rozlišuje se tedy podlaží „nadzemní“ a „podzemní“. V platné legislativě neexistuje pojem „přízemí“ či „nulté podlaží“.

 Jak správně očíslovat a označit podlaží v hotelu či penzionu?

Definice dle ČSN 73 4301 Obytné budovy (červen 2004)

Podlaží (čl. 3.3): část stavby vymezená dvěma nad sebou následujícími vrchními líci nosné konstrukce stropu; rozlišují se podlaží nadzemní a podzemní.

Podzemní podlaží (čl. 3.3.1): každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu (viz obrázek 1).

Nadzemní podlaží (čl. 3.3.2): každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu; nadzemní podlaží se stručně nazývá také: 1. podlaží, 2. podlaží atd., včetně podlaží ustupujícího (viz obrázek 1).

 Jak správně očíslovat a označit podlaží v hotelu či penzionu?

Přidat komentář