Problém s názvy profesí

V praxi se často stává, že profese uvedená v pracovní smlouvě je jiná, než ve skutečnosti zaměstnanec vykonává

Např.:

Ve smlouvě je uvedeno „zámečník“ ale zaměstnanec zároveň vykonává práci „svářeče“ s jinými nároky na OOPP či jinými požadavky na ověřování zdravotní způsobilosti.

To způsobuje řadu komplikací a nesrovnalostí, např. při kontrole ze strany Oblastního inspektorátu práce (OIP) nebo Krajské hygienické stanice (KHS).

Názvosloví (označení profesí) musí být z hlediska BOZP shodné v těchto dokladech:

  • pracovní smlouva

  • směrnice pro poskytování OOPP + evidenční listy OOPP pro jednotlivé zaměstnance

  • kategorizace prací

  • doklad o zdravotní způsobilosti zaměstnance

 Problém s názvy profesí

Řešení:

 • Sestavení aktuálního jmenného seznamu všech zaměstnanců (jméno, příjmení, datum narození, osobní číslo) a jejich profesí dle pracovní smlouvy.

 • Ověření nesrovnalostí (profese dle smlouvy x skutečně vykonávané činnosti) ve spolupráci s příslušnými vedoucími pracovníky.

 • Vytvoření „katalogu“ profesí – pracovních pozic, které se budou do budoucna používat.

 • Případné změny či dodatky pracovních smluv u vybraných zaměstnanců, kde to bude z hlediska BOZP nutné (viz druhá odrážka).

Cíl:

 • Jednoznačné určení názvu profesí – pracovních pozic (pro personalistu výhoda při uzavírání pracovních smluv, bude vybírat ze stanoveného seznamu).

 • Jednoznačné určení potřebných OOPP dle profesí (pro výdejčí OOPP výhoda při poskytování OOPP, bude mít přesný přehled o tom, jaké OOPP má příslušnému zaměstnanci vydat).

 • Jednoznačné určení kategorie práce.

 • Jednoznačné určení požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnanců.

 • Předcházení nedostatkům v dokumentaci BOZP při kontrolách ze strany OIP či KHS.

Přidat komentář