Systémy řízení BOZP a nové pojetí

Jsou zaváděné systémy řízení BOZP přínosné, nebo jen zbytečnou, zatěžující papírovou administrativou nepřinášející výsledky?

 Systémy řízení BOZP a nové pojetí

Co je systém řízení BOZP?

Můžeme jej definovat mnoha způsoby. Např. v Národní příručce Systém řízení bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci je definován takto:

Je to část celkového systému řízení organizace, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procesy (postupy) a zdroje při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP, a tím přispívá k řízení rizik BOZP, která jsou spojena s činností organizace.

Názory z praxe podniků se liší, ale většinou převládá negativní postoj založený na zkušenosti „mnoho práce bez měřitelných výsledků“ a „ vše pouze na papíře“.

Pokusme se nyní osvětlit, zda systém řízení BOZP může být přínosný, pro koho a proč.

Mnoho pracovníků nechápe co systém řízení vlastně je a k čemu je dobrý. Nejlepší příklad je z prostředí, který zná téměř každý – domácnosti. Zde také funguje systém řízení, aniž si to účastníci uvědomují. Někdo platí inkaso, někdo nakupuje, někdo uklízí, někdo vyřizuje na úřadech, plánuje, opravuje, dokonce i má pečovat o bezpečnost (např. i dětí). Vznikne zažitý způsob, který se operativně dle domluvy mění. Tento způsob provozu lze označit také za „systém řízení“. Kolik problémů pak může nastat v důsledku nezodpovědnosti zúčastněných si každý dokážeme představit, nebo je dokonce důvěrně zná. V domácnosti je však povinností i nebezpečí nepoměrně méně než v podniku, kde je navíc obvykle vyšší počet účastníků.

Vyvstává tedy otázka: může BOZP v podniku správně fungovat bez systému řízení?

Tedy bez organizační struktury, plánovacích činnosti, odpovědnosti, praktik, procesy (postupy) a zdrojů při vývoji, uplatňování, naplňování, přezkoumávání a udržování politiky BOZP? Z výše uvedeného vyplývá, že NE. Výjimkou by mohly být snad jen podniky s několika administrativními zaměstnanci, ale i tam musí být nastavena nějaká základní pravidla ( ale to už je systém řízení).

 Systémy řízení BOZP a nové pojetí

Z čeho tedy pramení negativní postoj podniků, jejich zaměstnanců k zavádění systému řízení BOZP?

  1. Důvodů je více:

  1. Jakákoliv práce navíc vyvolává odpor. Práce navíc o které pracovníci nejsou přesvědčeni, že je smysluplná vyvolává mnohonásobně vyšší odpor.

  2. Systémy řízení často používají pojmy, kterým lidé nerozumí. Z důvodu „snahy tvůrců o dokonalou propracovanost, která chce postihnout všechny možné případy“ jsou natolik složité, že se někdy stávají nesrozumitelnými i samotným tvůrcům. ( to je případ i naší legislativy). To je spojeno i celkovým pojetím našeho právního systému, kdy to co není zcela výslovně uvedeno, nelze vyžadovat, i když z  hlediska člověka průměrného rozumu by se dalo očekávat že úkol splní podle zvyklostí ( např. poslední, kdo odchází z kanceláře zhasne a zamkne, nebo že nebude dělat to, co je známo i malému dítěti např. strkání kancelářské spinky do zapnuté elektrické zásuvky).

  3. Systém řízení zůstává v mnoha bodech jen na papíře, neboť pro obrovské množství povinností je velmi časově náročné a tím nákladné jej kontrolovat.

  4. Systém řízení je zaveden šablonovitě a není přizpůsoben pokud možno potřebám a zvyklostem podniku.

Nové pojetí systému řízení BOZP

Mezi základní úvahy proč u nás nefunguje současné pojetí řízení BOZP je otázka motivace. Dokud motivací bude pouze ochrana pracovníků, jako sociální problém a tato bude podnikateli vnucována, je jasné, že se bude snažit tuto sféru omezit. Podnik byl založen s účelem dosahování co největšího zisku a z jeho pohledu to je správné (podnikatel je takto motivován).

Málokterý podnikatel si však uvědomuje, že zisk je ovlivňován i kvalitou lidských zdrojů, materiálu, strojů a pod. Toto uvědomění je důležité již před samotným zaváděním systému řízení a musí chápat investici do BOZP jako investici do těchto zdrojů, které mu přinášejí a ovlivňují zisk.

Např. plán údržby stojů a zařízení lze zařadit mezi faktory přímo ovlivňující provozuschopnost, produktivitu a zisk. Přesto jej mnoho podniků nemá, nebo je nevyhovující. Nebo seznámení pracovníka s návodem k obsluze.

Naprostá většina úkolů BOZP přímo nebo nepřímo ovlivňuje zisk nezávisle na vůli podnikatele. Jsou samozřejmě vyjímky spočívající v nesmyslných a byrokratických opatřeních. Pokud uváží, že je ochoten nést riziko a důsledky vyplývající z neplnění těchto opatření je to jeho rozhodnutí. Měl by se ale předem o těchto opatřeních poradit s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, neboť závažný důvod opatření mu může zůstat skrytý.

Ochrana pracovníků pak bude postupně splývat s ochranou podnikatele v jeden fungující celek jejímž produktem je jak ochrana pracovníků (v širším pojetí než jen před úrazy) a ochrana před snížením produktivity práce, konkurenceschopnosti, výdaji s souvislosti s úrazy a nemocemi z povolání apod.

Aby BOZP skutečně fungovalo, musíme směřovat k novému, manažerskému pojetí BOZP s motivací manažera uvědomujícího si důležitost řízení BOZP pro dosahování zisku. Ne k tomu, aby BOZP bylo jen záležitostí odborně způsobilé osoby k prevenci rizik. Jinak se odborně způsobilé osoby k prevenci rizik dostávají do role z dřívějšího pojetí BOZP – bezpečnostního technika, které jak víme příliš nefungovalo a v nynějších sofistikovaných podmínkách výroby ani fungovat nemůže.

Proto jedním z důležitých nástrojů BOZP je osvěta v tomto smyslu. Osvěta, jejíž základní principy by měla znát každá odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.

Pro ty manažery, kteří se zatím brání zavedení systému řízení BOZP s poukazem na zbytečné náklady a pracnost, je argument jednoduchý: Zavádějte systém řízení postupně, ve stanovených etapách, s upřednostněním těch systémů, které mohou přinést nejzávažnější následky pro podnik, management i pracovníky.

Doba, kdy pracovníci z důvodu obavy o ztrátu zaměstnání mlčeli se mění.

Důvodem jsou jednak přístup k informacím, možnost „vysoudit“ mnohem větší odškodnění a také výdělky advokátů. Pokud např. pracovník uklouzl na mokrých schodech bylo pro něj kdysi výhodnější, když podepsal, že mokré nebyly a dohodnout se o menší finanční satisfakci od podniku navíc, nad rámec zákonného odškodnění. Dnes může vysoudit více a advokáti, vzhledem ke svým odměnám to často doporučují. Navíc už předem může být připraven, snadno pořídit nahrávku nabídky na falšování dokumentu, nebo zajistit svědky, fotografie.

 Systémy řízení BOZP a nové pojetí

Argumenty pro nové, manažerské pojetí BOZP přinášející zisk i ochranu pracovníků

Dále uvedené příklady, kdy úroveň BOZP a investice do ní, kladně ovlivňují zisk.

Pohoda

Pracovní pohoda, prostředí i vztahy na pracovišti a spokojenost přináší zisk v podobě produktivity práce, nižšího počtu chyb, zmetků a zainteresovanost lidského zdroje na práci.

Pořádek

Produktivita je značně ovlivněna i pořádkem na pracovišti, určením pracovních postupů, vhodným vybavením, uskladněním apod.

Znalosti

Znalosti BOZP dosažené školením ovlivňují kvalitu lidských zdrojů a předcházejí tak úrazům, zničení vybavení, nemocím z povolání, onemocněním, a mimořádným událostem s přímými nebo nepřímými škodami přímo ovlivňujícími zisk.

Záznamy

Záznamníky provozu strojů se záznamy o údržbě přímo ovlivňují schopnost provozu i jejich životnost. Tedy přímo působí na snižování nákladů a tím zvyšování zisku

Postupy

Vypracované pracovní postupy- jsou vypracovány nejen s ohledem na bezpečnost, ale i na produktivitu práce

Minimální absence

Každý pracovník, který chybí z důvodu úrazu může ovlivňovat kvalitu, produktivitu a tím i zisk

Příklady nákladů způsobených úrovní BOZP, které mohou negativně ovlivňovat zisk

  1. Budoucí náklady podniku navíc na odškodnění úrazů, nemocí z povolání mohou být velmi významné.

  2. Pokuty Státní inspekce práce a dalších státních orgánů.

Trestní odpovědnost

  1. Trestní odpovědnost statutárního zástupce podniku a managementu za porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

  2. K tomu je potřeba osvětlit následující: Dojde li k porušení chráněných zájmů (úraz, škoda na majetku) a jsou splněny základní podmínky pro výkon této činnosti (povolání) nezakládá to automaticky trestní odpovědnost. Zaviněné porušení stanovených předpisů (např. nedodržení bezpečnostních předpisů při skladování tlakových lahví) však trestní odpovědnost nevylučuje. Pro posouzení je rozhodující míra zavinění.

 Systémy řízení BOZP a nové pojetí

Přidat komentář