Nahlášená kontrola bezpečnosti práce Oblastním inspektorátem práce??!!

Pozor, článek obsahuje praktické tipy od bývalého zaměstnance inspektorátu

Jak probíhá kontrola BOZP prováděná Oblastním inspektorátem práce a co hrozí?

Kontrola je ohlášena obvykle předem. Není to však podmínkou zahájení kontroly. Je obvykle zahájena se statutárním zástupcem organizace. Je provedena fyzická kontrola pracoviště a  kontrola dokladů.  Na základě provedených zjištění je sepsán protokol a rozhodnutí o odstranění závad, kde jsou stanoveny termíny. 
Pokud nejsou splněny alespoň základní předpisy bezpečnosti práce nebo pracovních podmínek a je zřejmé, že firma se těmito předpisy zabývá jen okrajově je pokuta uložena prakticky vždy. Za ojedinělé závady a pochybení ve firmách, kde je bezpečnost práce na úrovni, je pokuta uložena jen ojediněle a za velmi závažná pochybení.  Za přestupky a správní delikty lze uložit pokutu až do výše 2 milióny Kč. 

Základní informace o OIP

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních  institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. Detailně o pravomocech a pokutách si můžete přečíst v zákoně č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce. Kontroly se obvykle ohlašují několik dní předem. Některé OIP v krajích zveřejňují program činnosti - plán prověrek na celý rok. Na tento plán se můžete podívat na adrese www.suip.cz ( vyberte kraj/ program činnosti).

Co všechno můžou inspektoři chtít?

Ten, kdo se s inspektory OIP ještě při prověrce nesetkal, může být překvapen, co všechno chtějí a jakou spoustu povinností uložených předpisy k zajištění bezpečnosti práce a dodržování pracovních podmínek naše legislativa obsahuje. Navíc neexistuje žádný "ceník" závad, takže za pro vás zdánlivě banální nedostatky se pokuta může pohybovat v řádech statisíců korun.

Chyby při ohlášení kontroly

 • Nevěrohodné výmluvy o nemožnosti provést prověrku v termínu požadovaném inspektorem. Pokud jste prověrkou zaskočeni a opravdu ji potřebujete odložit, najděte seriózní, přijatelný důvod.
 • Nekorektní telefonický rozhovor už při ohlášení kontroly. Inspektor tak již předem získá negativní postoj k vaší firmě.

Požadavky inspektorů OIP můžeme rozdělit do 2 skupin:

1. Písemné doklady

Inspektoři mohou požadovat jakékoli doklady týkající se bezpečnosti práce, pracovních podmínek, řízení rizik. které jsou nařízeny předpisy, nebo vyplývají z analýzy rizik. Mezi základní, nejčastěji požadované patří:
- doklady o předepsaných školeních (základní, odborná, profesní)
- doklady o revizích, kontrolách a zkouškách
- doklady k pracovním podmínkám (pracovní smlouvy, záznamy o pracovní době, přesčasové práci)
- provozní bezpečnostní předpisy a pokyny, dokumenty analýzy rizik a jejich snižování
- záznamy o lékařských prohlídkách

2. Fyzická kontrola na pracovišti

Inspektoři mají právo vstupovat do všech prostor firmy. Z hlediska rizik, pracovních podmínek mohou kontrolovat prakticky vše. Rozsah a zaměření kontroly závisí na požadavcích uvedených v oznámení kontroly a specializaci inspektora. Mezi základní a nejčastější postupy patří zaměření na:
- stav komunikací, označení, bezpečnostní značení
- způsoby skladování a manipulace s materiálem, stav a označení regálů
- zařízení, stroje, pracovní postupy, návody, rizika
- stav vyhrazených technických zařízení ( elektro, plyn, zdvihací zařízení, tlaková zařízení), jejich označení, revize
- prostředky první pomoci a jejich označení

Příklady skutečných pokut

- práce mladistvého učně v průmyslu v teniskách 800.000 Kč

- nedodržení přestávek v řízení kamiónů (dle tachografu) 1.000.000 Kč

- nezpracovaná směrnice pro výdej OOPP, neprokazatelný výdej OOPP  80.000 Kč

- neoznačení únikových východů, uzávěrů přívodu energií a hlavních vypínačů  30.000 Kč

Výstup z kontroly

Výstupem z kontroly je protokol o kontrole, který po ukončení kontroly přebírá statutární zástupce firmy nebo jím pověřený zástupce firmy. Na základě zjištěných nedostatků, inspektor vydává spolu s protokolem opatření k odstranění těchto nedostatků, včetně termínů, do kdy mají být odstraněny. Může také navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik (§ 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., v platném znění). Podle § 41 z. č. 251/2005 Sb., kontrolovaná osoba má právo písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů. Pokud tohoto práva nevyužije, inspektor vyžaduje od kontrolované osoby písemnou zprávu, jaká opatření k odstranění nedostatků byla provedena a zda byly nedostatky odstraněny.

Příčinou uložení pokuty však bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nedostatky, porušení předpisů nalezne inspektor v jakékoli firmě.

Jak se připravit na nahlášenou kontrolu bezpečnosti práce OIP?

Pokuty si zatím nikdo neoblíbil.

Vzhledem k obvykle krátkému časovému odstupu mezi ohlášením a provedením kontroly (obvykle max. 1 týden) je prakticky nemožné začít se starostí o bezpečnost práce a pracovní podmínky po ohlášení kontroly. Vytvořit dokumentaci BOZP a řídit se těmito firemními předpisy, dle ní provádět předepsané úkony je nutné průběžně, od startu firmy. Před nahlášenou kontrolou pak překontrolovat jen případná opomenutí a dodržování předpisů na pracovišti.

Lze se vyhnout postihu, pokud vím, že nemám vše v pořádku?

Tato otázka je velmi častá. Je nutné si uvědomit, že postihy nejsou z principu určeny k šikanování těch, kteří se o bezpečnost práce starají s plným nasazením a některé nedostatky opomenou nebo nezjistí. ( I když i takový případ se velmi ojediněle stává). Jde spíše o to, aby inspektor viděl, že na základě dokumentace BOZP je vytvořen účinný, kontrolovaný systém řízení bezpečnosti práce, snižování rizik a dodržování pracovních podmínek. Tedy, že někdo zajišťuje revize, kontroly, školení, odstraňování závad na pracovišti a další základní povinnosti a jsou o tom předepsané záznamy

Příčinou uložení pokuty  bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zcela zásadní význam má způsob vašeho jednání s inspektorem. Pokud z vašeho projevu získá dojem, že o bezpečnosti práce nic nevíte, a téměř nic pro snižování rizik neděláte, jste předem předurčeni k obdržení pokuty.

1. Bránit provedení kontroly je zbytečné.

Inspektor je podle zákona oprávněn vstupovat do firem, nepustit jej, znamená jen to, že přijde za chvíli s policií ČR. Navíc, fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 9, může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč. 

Jedinou výjimkou může být pracoviště s bezprostředním nebezpečím ohrožení zdraví, kam může inspektor vstupovat jen s osobou, pověřenou k tomu kontrolovanou osobou.

2. Pokud možno, připravte místnost, kde soustředíte většinu potřebných dokladů k bezpečnosti práce.

3. V průběhu kontroly nezlehčujte zjištění inspektora

Poznámkami typu:" z toho se nemůže nic stát, k čemu to je dobré, vždyť ....."  pokud zjištění inspektora odpovídá skutečnému stavu, jsou tyto poznámky zbytečné, jakkoli se vám bude zdát, že jsou to maličkosti hraničící se státní zvůlí.

   Pokud nejste odborníkem v prevenci rizik, může vám i velmi závažné porušení předpisů připadat jako "maličkost". Vaše odmítavá reakce tak může vést k zařazení vaší osoby a firmy inspektorem do kategorie, kterou je potřeba převychovat, přesvědčit jedině pokutou. Na případné připomínky, nesouhlas, odvolání je později dostatek prostoru a času (viz. kapitola Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění)

4. Mějte perfektně připravené doklady.

Jaké doklady to jsou?

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

- prevence rizik, analýza rizik

- záznamy o školeních

- záznamy o odborných školeních

-záznamy o lékařských prohlídkách

(kompletní seznam v následující kapitole - Doklady ke kontrole OIP)

Kompletní řešení v našem software.

Jak zajistit hladký průběh kontroly BOZP?

Přehled dokladů, které jsou nejčastěji požadovány OIP při kontrole.

Druhy dokladů jsou závislé na činnostech provozovaných firmou. Některé jsou však předepsány pro každou organizaci (Základní doklady BOZP).

Všechny Dokumenty připravené k použití v E-BOZP systému

Chcete využít software řešení pro přípravu a údržbu perfektní Dokumentace?

Základní doklady BOZP pro každou firmu:

Prevence rizik BOZP, analýza rizik, opatření

1.Pokud jste malá organizace s málo významnými riziky BOZP (administrativa a pod.) můžete analýzu rizik provést sami s využitím a doplněním připravených vzorů v programu Dokumentace BOZP a PO.   

Tímto způsobem můžete  vytvořit všechny dále uvedené dokumenty. Ušetříte tak min. 10.000 Kč za zpracovanou dokumentaci. 

Pro ty, kdo chtějí ušetřit čas, nebo je jejich problematika BOZP složitá jsme připravili balíček "Dokument servis". Zde si můžete vypracování kompletní, nebo části  dokumentace objednat. Stačí nás kontaktovat. 

    Předpisy a úkoly prevence rizik podrobněji v Komplet E-BOZP systému.

 

Záznamy o školeních, osnovy školení BOZP

"Proškolen z bezpečnosti práce" ..taková a podobná znění lze dosud vídat na záznamech o školení BOZP. Takový záznam není průkazný. Záznam o školení musí mimo jiné obsahovat osnovu se základními předpisy,  informacemi o rizicích, bezpečnostním značení, pracovních podmínkách, zařazení podle kategorizace prací, první pomoc, bezpečnostní pokyny k zařízením, místní provozní bezpečnostní předpisy, informacemi o OOPP a mnoho dalších informací.

Určení OOPP (osobní ochranné prostředky) na základě rizik, vyhotovení seznamu poskytovaných OOPP, záznamy o výdeji OOPP

Na základě analýzy rizik musí být vyhotoven seznam poskytovaných OOPP podle profesí nebo činností, tyto OOPP musí být průkazně, s podpisem vydány.  OOPP musí mít certifikát a chránit proti analyzovaným rizikům.

Zařazení prací do kategorií

Je potřeba vypracovat návrh kategorizace prací na základě rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach vibrace a další). Na ohrožených pracovištích je potřeba provádět měření rizikových faktorů. 

Lékařská závodní preventivní péče (prohlídky)

Vstupní lékařské prohlídky, opakované a výstupní musí být prováděny vždy a měly by být provedeny u smluvního lékaře  závodní preventivní péče.

Pokud jsou pracovníci zařazeni podle kategorizace do 3. nebo 4. kategorie musí být prováděny navíc vyšetření na míru zasažení rizikem (např. chladové testy na vibrace a pod.) v termínech určených v  kategorizaci prací.

Důležité je také, aby formulář na prohlídku obsahoval předepsané náležitosti. U některých činností je předpisy předepsána perioda prohlídek (práce v noci, ve výškách, řidiči a pod.) - více ve lhůtníku prohlídek. 
Na pracovišti musí také být lékárnička.

Dokumenty BOZP obecné

Ve všech firmách musí být vypracováno:

Traumatologický plán,  Práce zakázané těhotným ženám,mladistvým... , Začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí.

Zajištění revizí kontrola, zkoušek bezpečnosti práce

Je také povinností stanovit termíny všech revizí, kontrol, údržby, školení, zdravotních prohlídek a osobu zodpovědnou za vedení lhůt bezpečnosti práce.

Jaká zařízení podléhají provádění pravidelných revizí a v  jakých termínech?

My doporučujeme sledování lhůt BOZP na PC s automatickým upozorněním a předprogramovanými lhůtami - Organizer.

Dokumenty k pracovním úrazům

 • Záznamy o úrazech (NV 494/2001 Sb.)
 • Kniha evidovaných úrazů (ZP § 105)
 • Kniha úrazů (ZP  § 105)
 • Postup při vzniku PÚ (ustanovení komise pro odškodnění pracovníků)  (ZP  § 105)

Prověrky, kontroly

 • Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)
 • Kontroly regálů
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:

Ostatní dokumentace podle činností provozovaných v organizaci

 • Průvodní a provozní dokumentace ke strojům a zařízení
   - Návody k použití/obsluze stroje/zařízení
   - Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
   - Návody pro výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu
   - Pokyny pro údržbu
   - Určení lhůt-harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u zařízení
   - Plán údržby, doklady o provádění údržby
 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Revizní knihy (PZ, plynovodu..), doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za bezpečný provoz technických zařízení (motorové vozíky, tlakové nádoby, plynová zařízení, zdvihací zařízení, výtahy)
 • Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků (evidenční listy motorových vozíků, řidičů)
 • Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení.
 • Vzory dokumentů, které lze vyhotovit bez odborné způsobilosti naleznete v Dokumentaci BOZP a PO.

Doklady vyžadované podle provozovaných činností

1. Dokumentace pro oblast organizace BOZP a pracovním podmínkám:

 • Směrnice k zajištění BOZP - (ZP § 103)
 • Podnikové místní provozní bezpečnostní přepisy, provozní pravidla, pracovní postupy
 • Pracovní a organizační řád – s povinnostmi povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
 • Kolektivní smlouva – povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
    - Dohody o spolupráci na společných pracovištích
    - Dohody o pronájmech prostorů
 • Havarijní plány
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:

Státních orgánů (Oblastní inspektorát práce, Státní úřad inspekce práce (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví), kontrolních orgánů Požární ochrany – SPD.)

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Doklady o odpracované pracovní době, přestávkách v práci (příchod, odchod, přestávky v řízení (kotouče tachografů). Práce přesčas, doba odpočinku, týdenní limity
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku.
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců  -       - Potvrzení o zdravotní způsobilosti obsluh zařízení práci (ZP §103)
     - Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek (ZP § 10 z. č. 309/2006 Sb.)
 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem docházejících do firmy s bezpečnostními předpisy (ZP § 101)
 • Dokumentace k nemocím z povolání (záznamy)
 • Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí

2. Dokumentace k bezpečnosti zařízení:

 • Provozní řád,místní provozní bezpečnostní předpisy (ZP § 103; § 349)
    - sklad - místní předpis (ČSN 26 9030)

    - bezpečná práce u jeřábů
    - tlakové nádoby - pozor na expanzomaty - nádoby napojené na vytápění a ohřívače vody, mohou být tlakovou nádobou
   - Dokument o opatřeních protivýbuchové prevence (n.v. 406/2004 Sb)
  - plynovody-revizní knihy

  - plynová kotelna nad 50 kW - Místní provozní řád (ČSN 38 6405)
  - motorové vozíky - provozní bezpečnostní předpis, dopravně provozní řád. (ČSN 26 8811)
  - evidence lhůt (harmonogram) revizí, kontrol a údržby a pověření osoby zodpovědné za vedení evidence
  - a mnoho dalších technických zařízení, u kterých předpisy určují druhy dokumentace.
 • Projektová dokumentace staveb
 • Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace k bezpečnosti pracovních činností

 • Technologické postupy
 • Pracovní postupy
 • Bezpečnostní listy chemických látek, musí být na pracovišti k dispozici, seznámení pracovníků s obsahem

Nejširší sortiment bezpečnostních tabulek, hasicích přístrojů a všech dalších produktů pro bezpečnost

Nabízíme na našem E-shopu.
Produkty zvyšující bezpečnost a usnadňujíci život na jednom místě

Příprava prostor a technických zařízení před prověrkou.

Úklid často nestačí

Na co se soustředit:

 • volné a označené komunikace v solidním stavu bez prohlubní
 • bezpečnostní značení a značení únikových východů  
 • označení chemických látek, sudů, nádob
 • umístění lékárniček a neprošlé expirační lhůty vybavení
 • technický stav žebříků a jejich kontroly
 • technický stav regálů, skladování v regálech, označení regálů a jejich kontroly
 • chybějící nebo nefunkční, poškozená bezpečnostní výbava strojů a zařízení, ochranné kryty, světla a pod.
 • kabely a hadice o které je možno na pracovišti zakopnout 
 • technický stav pohyblivých el. přívodů k nářadí
 • technický stav používaných židlí na pracovních místech
 • práce ve výškách - zajištění
 • používání OOPP - přilby, brýle atd.
 • nepoužívání rukavic při obsluze kovo a dřevoobráběcích strojů
 • ustrojení pracovníků, oděvy, boty
 • zajištění výkopů proti sesunutí
 • zajištění otvorů proti propadnutí
 • ukotvení a výstroj lešení
 • technický stav prozatímních el. vedení
 • zábrana proti vstupu nepovolaných osob a označení stavby a prostor
 • práce se zvýšeným rizikem úrazů podle plánu BOZP (n.v. 591/2006 Sb.)

Na stavbě je navíc třeba se soustředit na:

Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění inspektora OIP

Lze se úspěšně bránit uložené pokutě?

V případě, že jste přesvědčeni, že zjištění inspektora se nezakládá na pravdě, nebo pokuta se vám zdá nepřiměřená, lze se ve správním řízení bránit. Předtím se však poraďte se zkušenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, poté s právníkem.

  Obrana vás může stát dost peněz a nervů, zatímco OIP to nestojí nic.

V každém případě lze:

Písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů.

  Zde to má smysl jen ve specifických případech, kdy je inspektor již rozhodnut uložit pokutu za jeden z přestupků uvedených v zákoně č. 251/2005 Sb. ve správním řízení, nebo to tušíte.

  První z možností je zpochybnit korektnost zjištění v protokolu. Pokud například inspektor zjistil, že chyběl kryt na stroji, ale vy jste zjistil, že to bylo z důvodu jeho opravy, a stroj byl trvale odpojen, máte na to svědky, pak lze předpokládat úspěch tohoto zpochybnění.

 V případě chybějících dokladů, které víte, že máte ale.... lze podat vyjádření, že existují, ale nemohou být předloženy z důvodu.... Žádný předpis neurčuje do jaké lhůty musí být dokumenty kontrolním orgánům k dispozici (zase práce pro naše zákonodárce).

  Proti výsledku přezkoumání podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne; jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne o námitkách generální inspektor.  

Rozhodnutím o námitkách podle předchozího odstavce může být výsledek přezkoumání protokolu podle prvního odstavce  změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, a jestliže kontrolu vykonal úřad, generální inspektor zajistí došetření věci.

Jak se tato ustanovení promítají do praxe?

 Přezkoumání protokolu a rozhodnutí o námitkách jsou jen předstupně. Lze je doporučit jen v případech neotřesitelných důkazů a po konzultaci s odborníky.

 Nejdůležitější je rozhodnutí o pokutě za přestupek ve správním řízení. V tomto řízení již obvykle hraje nejdůležitější roli váš právní zástupce. Správní řízení je komplikovaný proces, ve kterém vyhrává obvykle  ten, kdo má zkušenějšího právníka než OIP.  V každém případě se odvolání proti výši pokuty může vyplatit jen u vyšších částek pokuty. 

 Pokud je pokuta nízká, zjištění v protokolu precizně specifikována a pravdivá, odpovídající předpisům, odvolání proti výši pokuty nedoporučujeme. 

Ačkoli se vám to nebude zdát pravdivé, většině inspektorů jde o poslání, tedy svou prací přispívat ke snižování rizik, hlavně závažných pracovních úrazů.

Tyto úrazy sami vyšetřují, a tak vidí z tohoto úhlu pohledu, jaké souhry malých náhod a porušení předpisů přispěly k vyhasnutí mnohdy i mladých životů. Lidí ve věku jejich synů a dcer. Není pak nepochopitelné, že mohou sklouznout do pozice "účel světí prostředky" a vám se to může jevit jako státní zvůle.