Průvodce požárním značením

Jsme rádi, že máte zájem o tuto problematiku. Mít řádně umístěné tabulky není jen nutnost daná zákonem pro všechny veřejné budovy, ale také jsou naprosto nutné pro evakuaci z hořící, nebo jinak nebezpečné budovy.

V první části se budeme věnovat legislativě týkající se tématu a ve druhé části je přehled použití potřebných bezpečnostních tabulek.

Únikové cesty a východy

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že musí být označeny únikové a nouzové východy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.

 

  • Podle § 2 odst. 4 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. musí být informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Ke splnění tohoto požadavku jsou nejčastěji používány plastové tabulky nebo samolepící fólie z fotoluminiscenčního materiálu, který při výpadku osvětlení sám svítí bez dalšího zdroje energie a nepotřebuje ani žádnou údržbu. Lze ale použít i další způsoby, např. nouzové osvětlení v kombinaci se značkami apod.

 

  • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. dále stanoví, že pokud je značka zhotovena z fotolumuniscenčního materiálu, musí být instalována na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní, tzn. „co nejblíže podlahy“. V praxi se ovšem umisťují (pokud se nejedná o podlahové značení) ve výšce 110 až 150 cm od podlahy, a to z důvodu lepšího nasvícení, tedy „blíž k osvětlovacímu tělesu“.

 

  • Počet značek na určitou délku únikové cesty není předepsán, umisťují se tak, aby nebylo pochyb o správnosti směru pohybu. Další bezpečnostní značení se pak umisťuje zejména tam, kde je třeba změnit směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Správné značení únikových cest musí zamezit použití nevhodné cesty nebo dveří.

Podlahové značení únikových cest

  • Základem značení nouzových únikových cest jsou svislé (nepodlahové) značky s možností jejich doplnění ve vhodných případech podlahovým fotoluminiscenčním značením (orientační pásky, šipky, kolečka, nátěry apod.). Je třeba zdůraznit, že v tomto případě se jedná o značení, ne o značky. Zaměstnavatel při zvažování možnosti použití podlahového značení vychází ze stavebně technického provedení únikových cest.

 

  • Důvodem požadavku uvedeného v ustanovení § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 375/2017 Sb. bylo vytvoření prostoru pro možnost používání doplňkového podlahového fotoluminiscenčního značení, které se umísťuje na stupně schodů, na podlahu nebo těsně nad ní apod. Rizika ohrožení zaměstnanců při mimořádných událostech vyplývají, mimo jiné, z nerozpoznatelné nebo nevhodně umístěné bezpečnostní značky v únikových cestách.

Poznámka
Unik_1-300x152 Průvodce požárním značením Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru. Na únikové cestě – chodbě. Příklady použití: • v místech, kde dochází ke změně směru úniku • v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: • vpravo • vlevo
Unik_2-300x146 Průvodce požárním značením Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru. Na schodišti, které tvoří únikovou cestu. Příklady použití: • v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty • na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách Směry úniku – varianty: • vpravo dolů • vpravo nahoru • vlevo dolů • vlevo nahoru
Unik_3-300x146 Průvodce požárním značením Označení dveří na únikové cestě v přímém směru. Nad dveře únikového východu. Příklady použití: • nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru
Unik_4-300x146 Průvodce požárním značením Označení průběžného směru úniku a evakuace osob. V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi. Příklady použití: • v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby • v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi • vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků
Unik_5-300x146 Průvodce požárním značením Označení směru úniku a evakuace osob. Na únikové cestě. Příklady použití: • v místech, kde dochází ke změně směru úniku • v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: • oboustranné použití
Unik_6-300x145 Průvodce požárním značením Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby. Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou. Příklady použití: • v místech, kde dochází ke změně směru úniku • v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné Směry úniku – varianty: • vpravo • vlevo
unik_shody_2-300x146 Průvodce požárním značením Označení směru cesty k únikovému žebříku. Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku. Únikový žebřík: • považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem • nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest • vždy směřuje na volné prostranství Směry cesty – varianty: • vpravo • vlevo
unik_8-300x70 Průvodce požárním značením Označení dveří, které jsou únikovým východem. Nad dveře nebo na dveře únikového východu. Doplňková značka
unik_9-300x70 Průvodce požárním značením Označení dveří, které jsou nouzovým východem. Nad dveře nebo na dveře nouzového východu. Doplňková značka
unik_10-300x114 Průvodce požárním značením Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství. Nad dveře nebo na dveře. Doplňková značka
unik_11-300x101 Průvodce požárním značením Označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině. Nad dveře nebo na dveře únikového východu. Doplňková značka
unik_12-300x101 Průvodce požárním značením Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině. Nad dveře nebo na dveře. Doplňková značka
Unik_13-300x145 Průvodce požárním značením Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. Doplňková značka Směry úniku – varianty: • oboustranné použití
unik_17-150x150 Průvodce požárním značením Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. Doplňková značka Směry úniku – varianty: • čtyřstranné použití
unik_18-150x150 Průvodce požárním značením Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí. Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. Doplňková značka Směry úniku – varianty: • čtyřstranné použití
unik_VEtsi-300x146 Průvodce požárním značením Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru. Na únikové cestě – chodbě. Značení dle ČSN 3864-1 Směry úniku – varianty: • vpravo • vlevo
unik_vetsi_2-300x146 Průvodce požárním značením Označení dveří na únikové cestě v přímém směru. Nad dveře únikového východu. Značení dle ČSN 3864-1
unik_vetsi_3-300x146 Průvodce požárním značením Označení průběžného směru úniku a evakuace osob. V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi. Značení dle ČSN 3864-1
unik_20-150x150 Průvodce požárním značením Označení směru otevírání dveřního křídla. Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran. Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.: „Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“
tahnout-150x150 Průvodce požárním značením
vytah-211x300 Průvodce požárním značením Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty. Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží. Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění: • ve smyslu vytváření podmínek pro hašení a pro záchranné práce Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.: • platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008 Příklady použití: • každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen
unik_22-300x300 Průvodce požárním značením Označení výtahu, který neslouží k evakuaci. V kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty, v každém podlaží Označení podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 27. září 2011
unik_23-300x144 Průvodce požárním značením Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání. Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu. Příklady použití: • pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři • pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.
vytah_nepouzivejte-217x300 Průvodce požárním značením Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti. Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží. Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění: • označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně Příklady použití: • každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.
unik_25-164x300 Průvodce požárním značením Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti. Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží. Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění: • označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně Příklady použití: • každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod. • vzhledem k rozměrům je vhodná na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.
vytah_evak-163x300 Průvodce požárním značením Označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti. Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží. Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.: • platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008 Příklady použití: • každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod. • vzhledem k rozměrům je vhodná také na menší plochy, např. zárubně výtahových dveří apod.
unik_27-300x97 Průvodce požárním značením Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem. Na viditelném místě u příslušného klíče. Doplňková značka
ruka_ohen_1-300x299 Průvodce požárním značením Označení tlačítkového požárního hlásiče. Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován. Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou hlasic_pozaru-300x79 Průvodce požárním značením
poz_vetrani-300x297 Průvodce požárním značením Označení ovládání k zařízení požárního větrání. Na viditelném místě, kde je ovládání požárního větrání instalováno. Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou Poz_vetrani_2-300x149 Průvodce požárním značením
unik_30-300x210 Průvodce požárním značením Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat. Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích. Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny Příklady použití: • požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran
sipak_unik-300x300 Průvodce požárním značením Podlahové označení směru úniku a evakuace osob. Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu. Příklady použití: • v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.
Sipak_23-300x284 Průvodce požárním značením Doplňkové podlahové značení. Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit. Příklady použití: • v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.
unik_35-300x144 Průvodce požárním značením Fotoluminiscenční značení schodiště a různé překážky na únikové cestě.
unik_34-300x126 Průvodce požárním značením Protiskluzové fotoluminiscenční značení Např. na schodiště, rampy a víceúrovňové komunikace, které jsou součástí únikové cesty.
unik_33-300x134 Průvodce požárním značením Fotoluminiscenční značení schodiště, doplňková navigace na únikových cestách