Základní informace o BOZP a PO

Aneb co je třeba splnit pro bezpečné a předpisům vyhovující pracoviště


Přehledně, stručně, jasně

 

 

Pod pojmem „bezpečnost práce“ si mnozí představí šikanu za nenošení přilby, nebo pokutu za neproškolení zaměstnanců.

 

Tak to samozřejmě není. Obecně je to souhrn opatření ke snižování rizik úrazů, poškození zdraví a jiných mimořádných událostí. Opatření, které většinou vyplynuly z mnohaletých zkušeností  a jejich podcenění nepřijatelně zvyšuje rizika a ohrožuje zaměstnance i jiné osoby.

Podle nás by to měl být souhrn smysluplných a praktických opatření. Přesně to, mimo jiné obsahuje náš software. Vyvinutý s pomocí odborníků, kteří se oboru věnují více než 30 let.

alert-300x300 Zakladni informace o BOZP a PO
g8468-293x300 Zakladni informace o BOZP a PO

„Franto dej pozor, je v tom elektrika.“

g8437-300x229 Zakladni informace o BOZP a PO
path6-300x266 Zakladni informace o BOZP a PO

Jste z té skupiny, která stále považuje starost o bezpečnost práce a požární ochranu za  něco, co se řeší samo pokynem ve stylu „Franto dej pozor, je v tom elektrika“? 

 

Ano souhlasíme s tím, že mnoho nařízení v zákonech a vyhláškách je zbytečných a přináší nadměrnou administrativu. O tom není pochyb. Na druhé straně jsou předpisy, které vyplynuly ze stovek let zkušeností, a přesto je lidé neznají a nedodržují. Víte například,  že čistý kyslík reaguje požárem nebo výbuchem nejen ve styku s mastnotou, ale i s přípravky obsahujícími alkohol?

Tato neznalost již byla příčinou mnoha tragických událostí, například i v nemocnicích. A nemusí to být jen technická zařízení. I obyčejné celoskleněné dveře bez předepsaného označení dokážou člověka poslat na invalidní vozík. A právě takovými riziky a informacemi o nich se zabýváme. Naše dokumentace BOZP a PO Neobsahuje kupy nesrozumitelných vět opsaných z předpisů. Zabýváme se skutečnými riziky s důrazem na to, „co je potřeba udělat“ a „jak to provést a zabezpečit“. Dává Vám to nyní trochu větší smysl?

Kdo má mít na starost bezpečnost na firmě?

Bezpečnost na firmě je věcí všech lidí na firmě, můžeme ji považovat jako společné dílo a mají jí tedy v tomto smyslu na starost všichni, kdo se podílejí na chodu firmy.

Společným dílem je i vytvoření kultury bezpečnosti, kdy sdílíme společný cíl pracovat co nejbezpečněji a taktéž v tom podporovat i lidi v okolí. Všichni zaměstnanci by si měli uvědomit, že mají přímý podíl nejen na tom jaké jsou jejich šance pracovního úrazu, ale také mohou často nést díl viny za pracovní úraz kolegy.

 

Toto objasnění ale samozřejmě nestačí, neboť i v bezpečnosti práce funguje určitá hierarchie. Na vrchu starostí o bezpečnost musí být jedna určitá osoba. O koho se jedná?

Pro firmy nad 25 zaměstnanců je podle zák.č. 309/2006 Sb.předepsáno provádět řízení rizik odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (obvyklejší název je bezpečnostní technik). Z tohoto pohledu se může jevit vše vyřešeno. Není tomu tak.  Bezpečnostní technik má poradní funkci, vyhledává rizika, radí jak vše zajistit. Konečná zodpovědnost je dle Zákoniku práce na vedoucích pracovnících v rozsahu svých funkcí. Je logické, že ten kdo práci přikazuje, řídí, zodpovídá za to, že bude prováděna bezpečnými postupy, s bezpečnými pomůckami, na bezpečném pracovišti. Tyto základní otázky jsou předzpracovány v našem software, včetně pokynů pro bezpečnou práci, kontrolních listů, a mnoho dalších informací pro každodenní řízení bezpečnosti na pracovišti. To vše pro většinu oborů obsahuje náš software.

 

Firmy pod 25 zaměstnanců si mohou prevenci rizik vykonávat, připravit a spravovat všechny potřebné dokumenty samy, pomocí komplet E-BOZP Systému.

Přehled dokladů, které jsou vyžadovány předpisy

Druhy dokladů jsou závislé na činnostech provozovaných firmou. Některé jsou však předepsány pro každou organizaci (Základní doklady BOZP).

Všechny Dokumenty připravené k použití v E-BOZP Systému

Chcete využít software řešení pro přípravu a údržbu perfektní Dokumentace?

Prevence rizik BOZP, analýza rizik, opatření

1.Pokud jste malá organizace s málo významnými riziky BOZP (administrativa a pod.) můžete analýzu rizik provést sami s využitím a doplněním připravených vzorů v programu Dokumentace BOZP a PO.   

Tímto způsobem můžete  vytvořit všechny dále uvedené dokumenty. Ušetříte tak min. 10.000 Kč za zpracovanou dokumentaci. 

Pro ty, kdo chtějí ušetřit čas, nebo je jejich problematika BOZP složitá jsme připravili balíček "Dokument servis". Zde si můžete vypracování kompletní, nebo části  dokumentace objednat. Stačí nás kontaktovat. 

    Předpisy a úkoly prevence rizik podrobněji v Komplet E-BOZP systému.

 

Záznamy o školeních, osnovy školení BOZP

"Proškolen z bezpečnosti práce" ..taková a podobná znění lze dosud vídat na záznamech o školení BOZP. Takový záznam není průkazný. Záznam o školení musí mimo jiné obsahovat osnovu se základními předpisy,  informacemi o rizicích, bezpečnostním značení, pracovních podmínkách, zařazení podle kategorizace prací, první pomoc, bezpečnostní pokyny k zařízením, místní provozní bezpečnostní předpisy, informacemi o OOPP a mnoho dalších informací.

Určení OOPP (osobní ochranné prostředky) na základě rizik, vyhotovení seznamu poskytovaných OOPP, záznamy o výdeji OOPP

Na základě analýzy rizik musí být vyhotoven seznam poskytovaných OOPP podle profesí nebo činností, tyto OOPP musí být průkazně, s podpisem vydány.  OOPP musí mít certifikát a chránit proti analyzovaným rizikům.

Zařazení prací do kategorií

Je potřeba vypracovat návrh kategorizace prací na základě rizikových faktorů pracovního prostředí (hluk, prach vibrace a další). Na ohrožených pracovištích je potřeba provádět měření rizikových faktorů. 

Lékařská závodní preventivní péče (prohlídky)

Vstupní lékařské prohlídky, opakované a výstupní musí být prováděny vždy a měly by být provedeny u smluvního lékaře  závodní preventivní péče.

Pokud jsou pracovníci zařazeni podle kategorizace do 3. nebo 4. kategorie musí být prováděny navíc vyšetření na míru zasažení rizikem (např. chladové testy na vibrace a pod.) v termínech určených v  kategorizaci prací.

Důležité je také, aby formulář na prohlídku obsahoval předepsané náležitosti. U některých činností je předpisy předepsána perioda prohlídek (práce v noci, ve výškách, řidiči a pod.) - více ve lhůtníku prohlídek. 
Na pracovišti musí také být lékárnička.

Dokumenty BOZP obecné

Ve všech firmách musí být vypracováno:

Traumatologický plán,  Práce zakázané těhotným ženám,mladistvým... , Začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí.

Zajištění revizí kontrola, zkoušek bezpečnosti práce

Je také povinností stanovit termíny všech revizí, kontrol, údržby, školení, zdravotních prohlídek a osobu zodpovědnou za vedení lhůt bezpečnosti práce.

Jaká zařízení podléhají provádění pravidelných revizí a v  jakých termínech?

My doporučujeme sledování lhůt BOZP na PC s automatickým upozorněním a předprogramovanými lhůtami - Organizer.

Dokumenty k pracovním úrazům

 • Záznamy o úrazech (NV 494/2001 Sb.)
 • Kniha evidovaných úrazů (ZP § 105)
 • Kniha úrazů (ZP  § 105)
 • Postup při vzniku PÚ (ustanovení komise pro odškodnění pracovníků)  (ZP  § 105)

Prověrky, kontroly

 • Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)
 • Kontroly regálů
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:

Ostatní dokumentace podle činností provozovaných v organizaci

 • Průvodní a provozní dokumentace ke strojům a zařízení
   - Návody k použití/obsluze stroje/zařízení
   - Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
   - Návody pro výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu
   - Pokyny pro údržbu
   - Určení lhůt-harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u zařízení
   - Plán údržby, doklady o provádění údržby
 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Revizní knihy (PZ, plynovodu..), doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za bezpečný provoz technických zařízení (motorové vozíky, tlakové nádoby, plynová zařízení, zdvihací zařízení, výtahy)
 • Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků (evidenční listy motorových vozíků, řidičů)
 • Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení.
 • Vzory dokumentů, které lze vyhotovit bez odborné způsobilosti naleznete v Dokumentaci BOZP a PO.

Doklady vyžadované podle provozovaných činností

1. Dokumentace pro oblast organizace BOZP a pracovním podmínkám:

 • Směrnice k zajištění BOZP - (ZP § 103)
 • Podnikové místní provozní bezpečnostní přepisy, provozní pravidla, pracovní postupy
 • Pracovní a organizační řád – s povinnostmi povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
 • Kolektivní smlouva – povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
    - Dohody o spolupráci na společných pracovištích
    - Dohody o pronájmech prostorů
 • Havarijní plány
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:

Státních orgánů (Oblastní inspektorát práce, Státní úřad inspekce práce (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví), kontrolních orgánů Požární ochrany – SPD.)

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Doklady o odpracované pracovní době, přestávkách v práci (příchod, odchod, přestávky v řízení (kotouče tachografů). Práce přesčas, doba odpočinku, týdenní limity
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku.
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců  -       - Potvrzení o zdravotní způsobilosti obsluh zařízení práci (ZP §103)
     - Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek (ZP § 10 z. č. 309/2006 Sb.)
 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem docházejících do firmy s bezpečnostními předpisy (ZP § 101)
 • Dokumentace k nemocím z povolání (záznamy)
 • Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí

2. Dokumentace k bezpečnosti zařízení:

 • Provozní řád,místní provozní bezpečnostní předpisy (ZP § 103; § 349)
    - sklad - místní předpis (ČSN 26 9030)

    - bezpečná práce u jeřábů
    - tlakové nádoby - pozor na expanzomaty - nádoby napojené na vytápění a ohřívače vody, mohou být tlakovou nádobou
   - Dokument o opatřeních protivýbuchové prevence (n.v. 406/2004 Sb)
  - plynovody-revizní knihy

  - plynová kotelna nad 50 kW - Místní provozní řád (ČSN 38 6405)
  - motorové vozíky - provozní bezpečnostní předpis, dopravně provozní řád. (ČSN 26 8811)
  - evidence lhůt (harmonogram) revizí, kontrol a údržby a pověření osoby zodpovědné za vedení evidence
  - a mnoho dalších technických zařízení, u kterých předpisy určují druhy dokumentace.
 • Projektová dokumentace staveb
 • Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

Dokumentace k bezpečnosti pracovních činností

 • Technologické postupy
 • Pracovní postupy
 • Bezpečnostní listy chemických látek, musí být na pracovišti k dispozici, seznámení pracovníků s obsahem

Zdá se Vám, že těch povinností je již více než dost? Uvedené povinnosti jsou jen opravdu ty základní, nejdůležitější a nejvíce postihované.

Všechny Dokumenty připravené k použití v E-BOZP Systému

Pro firmy, které začínají s prevencí rizik a dokumentací. Obsahuje vše co je důležité pro:

 • skutečně účinnou prevenci úrazů, ochranu zdraví, požárů a jiných mimořádných událostí
 • splnění těch základních, smysluplných předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně
 • ochranu řídících pracovníků před možnými důsledky kontrol nebo zodpovědnosti za mimořádné události
 • efektivní řízení bezpečnosti a požární ochrany s nejlepším poměrem potřebného času ku výsledkům
komplet_system Zakladni informace o BOZP a PO