Co udělat v případě závažného pracovního úrazu?

Prvotní úkony

- zajistit odbornou lékařskou pomoc, a to i v případě, že pracovník se cítí relativně dobře. Pokud mohlo dojít k vnitřnímu zranění, úderu do hlavy, otravě, musí být vyšetřen lékařem.

- zajistit místo úrazu proti jeho opakování (zastavit, odpojit, uzavřít, střežit a pod. podle situace)

- zajistit místo úrazu, tak aby mohly být vyšetřeny jeho příčiny, pořídit fotodokumentaci, vyslechnout svědky s písemným záznamem.

a-woman-found-man-worker-lying-zmensene-1024x749-square zavazny_pracovni_uraz
 zavazny_pracovni_uraz

Ohlášení úrazu

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  rozeznává 2 druhy hlášení úrazu lišící se termínem.

1. Smrtelné nebo vyžadující hospitalizaci delší než 5 dnů nebo u nichž je předpoklad že v souvislosti s ním byl spáchán trestný čin.

Tyto úrazy se musejí ohlásit bez zbytečného odkladu vyjmenovaným institucím.

2. Ostatní úrazy - Zaměstnavatel zašle záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce vyjmenovaným institucím.

Pojem závažný pracovní úraz není zaveden. Je použit jen pro rozlišení úkonů předepsaných předpisy.

Schématický postup po závažném pracovním úrazu

Pro lepší přehlednost jsme připravili dvě jednoduchá schémata, ze kterých je potřebný postup přehledný a jasný. Doufáme, že ani jedno z těchto schémat potřebovat nebudete, ale statistiky nelžou. Úrazy, i smrtelné, se dějí a zřejmě se budou dít i nadále.

Pokud potřebujete podrobnější informace, naleznete je v našem software s kompletní elektronickou dokumentací BOZP a PO

Jak se připravit na šetření úrazu OIP?

Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. Detailně o pravomocech a pokutách si můžete přečíst v zákoně č.251/2005 Sb. - O inspekci práce. Šetření úrazu se obvykle ohlašuje předem. Šetření bývá velmi detailní a v případě zjištění porušení předpisů vás návrh na uložení pokuty obvykle nemine.

Je žádoucí předem prověřit také všechny doklady. Bývá obvyklé, že ačkoli všichni pracovníci byli na školení, postižený měl nemocenskou. Zapomnělo se na zdravotní prohlídku pro práce ve výškách, protože ji nikdo nevepsal do formuláře pro lékaře apod.

Jaké doklady budou prověřovány při šetření úrazu OIP?

1. pracovní smlouva postiženého

2. zdravotní způsobilost

3. analýza rizik

4. obsah školení, obsah instruktáže na pracovišti

5. pověření ke školení, odborná způsobilost školitele

6. smlouvu o službách v prevenci rizik

7. doklad o profesním školení (pokud bylo potřebné)

8. poskytování OOPP , seznam poskytovaných OOPP a doklad o výdeji se seznámením ze "způsobem používání" OOPP

16. fotodokumentace místa úrazu

17. zápis ze šetření úrazu

18. opatření k úrazu

19. zápisy z kontroly BP

20. docházka pracovníka -evidence pracovní doby(se zaměřením na přesčasy, limit týdenní pracovní doby, přestávky v práci

21. všechny vnitrofiremní předpisy vztahující se k zařízení nebo vykonávané činnosti

22. všechna nutná osvědčení o způsobilosti a kvalifikaci k vykonávané činnosti

23. zápisy o kontrolách, revizích, údržbě předmětného zařízení dle předpisů

24. návod k obsluze, pokud se úraz stal v souvislosti se zařízením

25. Ostatní předepsané evidence a písemné zápisy vztahující se k úrazu, zařízení (např. Příkaz k zahájení bouracích prací, evidenční list motorového vozíku, protokol o kontrole žebříku, ale také v některých případech i kategorizace prací a další doklady dle okolností úrazu)

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

Nejširší sortiment bezpečnostních tabulek, hasicích přístrojů a všech dalších produktů pro bezpečnost

Na našem E-shopu Nabízíme
produkty zvyšující bezpečnost a usnadňujíci život na jednom místě.

Příprava prostor a technických zařízení před prověrkou.

Úklid často nestačí

Na co se soustředit:

 • volné a označené komunikace v solidním stavu bez prohlubní
 • bezpečnostní značení a značení únikových východů  
 • označení chemických látek, sudů, nádob
 • umístění lékárniček a neprošlé expirační lhůty vybavení
 • technický stav žebříků a jejich kontroly
 • technický stav regálů, skladování v regálech, označení regálů a jejich kontroly
 • chybějící nebo nefunkční, poškozená bezpečnostní výbava strojů a zařízení, ochranné kryty, světla a pod.
 • kabely a hadice o které je možno na pracovišti zakopnout 
 • technický stav pohyblivých el. přívodů k nářadí
 • technický stav používaných židlí na pracovních místech
 • práce ve výškách - zajištění
 • používání OOPP - přilby, brýle atd.
 • nepoužívání rukavic při obsluze kovo a dřevoobráběcích strojů
 • ustrojení pracovníků, oděvy, boty
 • zajištění výkopů proti sesunutí
 • zajištění otvorů proti propadnutí
 • ukotvení a výstroj lešení
 • technický stav prozatímních el. vedení
 • zábrana proti vstupu nepovolaných osob a označení stavby a prostor
 • práce se zvýšeným rizikem úrazů podle plánu BOZP (n.v. 591/2006 Sb.)

Na stavbě je navíc třeba se soustředit na:

Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění inspektora OIP

Lze se úspěšně bránit uložené pokutě?

V případě, že jste přesvědčeni, že zjištění inspektora se nezakládá na pravdě, nebo pokuta se vám zdá nepřiměřená, lze se ve správním řízení bránit. Předtím se však poraďte se zkušenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, poté s právníkem.

  Obrana vás může stát dost peněz a nervů, zatímco OIP to nestojí nic.

V každém případě lze:

Písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů.

  Zde to má smysl jen ve specifických případech, kdy je inspektor již rozhodnut uložit pokutu za jeden z přestupků uvedených v zákoně č. 251/2005 Sb. ve správním řízení, nebo to tušíte.

  První z možností je zpochybnit korektnost zjištění v protokolu. Pokud například inspektor zjistil, že chyběl kryt na stroji, ale vy jste zjistil, že to bylo z důvodu jeho opravy, a stroj byl trvale odpojen, máte na to svědky, pak lze předpokládat úspěch tohoto zpochybnění.

 V případě chybějících dokladů, které víte, že máte ale.... lze podat vyjádření, že existují, ale nemohou být předloženy z důvodu.... Žádný předpis neurčuje do jaké lhůty musí být dokumenty kontrolním orgánům k dispozici (zase práce pro naše zákonodárce).

  Proti výsledku přezkoumání podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne; jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne o námitkách generální inspektor.  

Rozhodnutím o námitkách podle předchozího odstavce může být výsledek přezkoumání protokolu podle prvního odstavce  změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, a jestliže kontrolu vykonal úřad, generální inspektor zajistí došetření věci.

Jak se tato ustanovení promítají do praxe?

 Přezkoumání protokolu a rozhodnutí o námitkách jsou jen předstupně. Lze je doporučit jen v případech neotřesitelných důkazů a po konzultaci s odborníky.

 Nejdůležitější je rozhodnutí o pokutě za přestupek ve správním řízení. V tomto řízení již obvykle hraje nejdůležitější roli váš právní zástupce. Správní řízení je komplikovaný proces, ve kterém vyhrává obvykle  ten, kdo má zkušenějšího právníka než OIP.  V každém případě se odvolání proti výši pokuty může vyplatit jen u vyšších částek pokuty. 

 Pokud je pokuta nízká, zjištění v protokolu precizně specifikována a pravdivá, odpovídající předpisům, odvolání proti výši pokuty nedoporučujeme. 

Ačkoli se vám to nebude zdát pravdivé, většině inspektorů jde o poslání, tedy svou prací přispívat ke snižování rizik, hlavně závažných pracovních úrazů.

Tyto úrazy sami vyšetřují, a tak vidí z tohoto úhlu pohledu, jaké souhry malých náhod a porušení předpisů přispěly k vyhasnutí mnohdy i mladých životů. Lidí ve věku jejich synů a dcer. Není pak nepochopitelné, že mohou sklouznout do pozice "účel světí prostředky" a vám se to může jevit jako státní zvůle.